các văn bản, quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

1- Luật Kinh doanh bảo hiểmViệt Nam có hiệu lực từ 01/4/2001.
2
- Nghị định số
42/2001/N?-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 01/8/2001 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
3Nghị định số
43/2001/N?-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 01/8/2001 về Quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
4- Nghị định số l15/CP của Chính phủ ngày 17/12/1997 về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
5- Thông tư số 45 TC/CĐTC của Bộ Tài chính ngày 30/05/1994 qui định chế độ quản lư tàichính đối với doanh nghiệp bảo hiểm.
6- Thông tư số 96 TC/TCNH của Bộ Tài chính ngày 21/12/1994 hướng dân thu và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm.
7- Thông tư liên bộ số 35-TT/LB của Bộ Tài chính - Gláo dục và Đào tạo ngày 25/04/1995 hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên.
8- Thông tư số 76/TC/CNH của Bộ Tài chính ngày 25/l0/1995 qui định chế độ hoa hồng bảo hiểm.
9- Thông tư số 02-TC-CNH của Bộ Tài chính ngày 04/0l/1996 hướng dẩn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ hoa hồng bảo hiểm.
10- Thông tư số 74TC/TCT của Bộ Tàỉ Chính ngày 20/10/1997 qui định về thuế đối với các h́nh thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam.
11- Thông tư số 26/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/03/1998 bướng dẵn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
12- Thông tư số 27/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/03/1998 hướng dẫn hoạt động khai tháe bảo hiểm và quản lư phí bảo hiểm.
13- Thông tư số 28/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/03/l998 qui định về hoạt động đại lư, cộng tác viên bảo hiểm.
14- Thông tư số 78/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/06/1998 qui đ!nh về hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm.
15- Thông tư số 174/l998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/1998 hướng dẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt đông kinh doanh bảo hiểm.
16- Thông tư số 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/12/1998 hướng dẫn áp dụng kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
17- Thông tư số 05/1998TT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 29/12/1998 hướng dần thi hành nghị định số 72/1998/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.
18- Thông tưsố 137/1999 TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 19/0l/1999 hướng dẫn bảo hiểm xây dựng.
19- Thông tư số 144TT/BTC Của Bộ Tài chính ngày 13/12/1999 quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm nhân thọ.
20- Quyết định số 176-TC/BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 27/10/1989 ban hành kèm theo Qui tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước.
21- Quy định số 305-TC/BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 09/08/1990 ban hành Quy tắ chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biền (QTC-1990).
22- Quyết định số 142-TCQĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 02/05/1991 ban hành Qui tắc và biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt.
23- Quyết định số 256-TC/BH của Bộ trưởng Bộ tài chính ngày 22/07/1991 ban hành Qui tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh.
24-Quyết định số 391-TC/BH của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ngày 20/09/1991 về việc ban hành Qui tắc bảo hiểm tai nạn con người.
25- Quyết định số 09/QĐ/TC-BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 09/01/1992 về việc triền khai bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lănh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
26- Quyết định số 394-TC/BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 10/08/1992 quy định về bảo hiểm sinh mạng cá nhân.
27- Quyết định số 06-TC/BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 02/01/1993 vể việc ban hành Quy tắc bảo hiểm khách du lịch.
28- Quyết Định số 466-TC/BH của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ngày 02/07/1993 về việc ban hành Qui tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật.
29- Quyết định số 101-TC/BH của Bộ truởng Bộ Tài chính ngày 01/02/l994 ban hành Qui tắc bảo hiểm trách nhiệm của Quĩ tín dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn.
30- Quyết định số 663-TC/QĐ-BH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 24/06/1995 ban hành Qui tắc bẵo hiểm mọi rủi ro xây dựng; Qui tắc bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt; Biểu phí bảo hiểm xây.dựng và lắp đặt.
31- Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 18/08/1995 về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các qui tẵc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm.
32- Quyết định số 581a/TC/TCNH của Bộ truởng Bộ Tài Chính ngày 01/07/1996 về việc ban hành Qui chế tạm thời về các qui định chung của hợp đồng bảo hiểm.
33- Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT của Bộ truởng Bộ Tài Chính ngày 31/12/1996 ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
34- Quyết định số 299/1998QĐ-BTC của Bộ truởng Bộ Tài Chính ngày 16/03/1998 ban hành qui tắc biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
35-Quyết định số 128/1999 QĐ-BTC của Bộ truởng Bộ Tài Chính ngày 25/10/1999 ban hành quy tắc biểu phí số tiền bảo hiểm tai nạn thuyền viên và bảo hiểm mọi rủi ro thân tầu đối với các phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ

CáC bộ LUậT, luật và nghị định khác LI?N QUAN ĐếN kinh doanh BảO Hiểm
36
- Bộ Luật Hàng hải ngày 30/6/1990 liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng hải (chương 16, từ điều 200 đến điều 240).
37- Bộ Luật Hàng không Dân dụng ngày 14/01/1992 liên quan đến trách nhiệm mua bảo hiểm của hăng hàng không (Điều 72, mục 5, chương 6).
38- Luật Dầu khí ngày 19/7/1993 (được bổ sung, sửa đổi ngày 09/6/2000) liên quan đến trách nhiệm mua bảo hiểm của Công ty dầu khí (Điều 7, chương 2).
39- Luật Dân sự ngày 9/11/1995 liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (Mục 11, chương 2, từ điều 571 đến điều 584).
40- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 (được bổ sung, sửa đổi ngày 09/6/2000) liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bảo hiểm tài sản và trách nhiệm với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam (Điều 28, chương 4)
41- Nghị định số 52/CP của Chính phủ ngày 08/07/1999 về quản lư đầu tư và xây dựng (Điều 53, chương 6).
42- Nghị định số 72//1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/09/1998 về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Chủ phương tiện nghề cá bắt buộc phải thực hiện mua bảo hiểm thuyền viên và bảo hiểm thân tàu đối với các phương tiện đánh bắt xa bờ (Điều 4, chương 2).
43- Nghị định số 92//1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/11/1998 về hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (Điều 31, chương 3).